به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از خبر انرژی، خداییان در پاسخ به سوالی درباره  وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ گفت:  بعداز طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت  استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند و قرار شد  تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.

آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله از زبان سخنگوی قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله گفت که این پروژه متوقف شده تا ابهامات موجود برطرف شود، البته که در این خصوص کسی تاکنون جلب نشده است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از خبر انرژی، خداییان در پاسخ به سوالی درباره  وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ گفت:  بعداز طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت  استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند و قرار شد  تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.

وی افزود:  دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل اورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود.

وی تاکید کرد: در خصوص این موضوع که  پرونده ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.

آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله از زبان سخنگوی قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله گفت که این پروژه متوقف شده تا ابهامات موجود برطرف شود، البته که در این خصوص کسی تاکنون جلب نشده است.

به گزارش خبر انرژی، خداییان در پاسخ به سوالی درباره  وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ گفت:  بعداز طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت  استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند و قرار شد  تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.

وی افزود:  دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل اورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود.

وی تاکید کرد: در خصوص این موضوع که  پرونده ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.