بهترین فرصت برای تامین مالی بخش کشاورزی، درسیر تاریخی گفته می‌شود یکی از خواسته‌های به حق طبقه کشاورزان ایرانی، رهایی ازسوداگری سلف‌خران و داشتن صندوقی برای تامین مالی خویش بوده است؛ آرمانی که ۲۷ سال پس از عدل مظفر، باتاسیس بانک کشاورزی درسال ۱۳۱۲ خورشیدی جامه عمل پوشید.

بهترین فرصت برای تامین مالی بخش کشاورزی، درسیر تاریخی گفته می‌شود یکی از خواسته‌های به حق طبقه کشاورزان ایرانی، رهایی ازسوداگری سلف‌خران و داشتن صندوقی برای تامین مالی خویش بوده است؛ آرمانی که ۲۷ سال پس از عدل مظفر، باتاسیس بانک کشاورزی درسال ۱۳۱۲ خورشیدی جامه عمل پوشید.

به گزارش وقایع نیوز: درسیر تطور و تحول این بانک درآستانه عصر تجدد و اوایل سده بیستم تا پایان آن در می‌یابیم این موجود زنده و پویا، همواره منشا اثربوده است وعلاوه برکشاورزی خرد و معیشتی، جملگی طرح‌های بزرگ زراعی، باغبانی و دامپروری که با رعایت اصول فنی و اقتصادی در سپهر اقتصاد کشورنقش آفرین بوده‌اند؛‌ برخوان این بانک که متعلق به همه مردم ایران است نشسته‌اند.

نکته مهم درباره این بانک تخصصی و توسعه‌ای که از بهترین و کارآزموده‌ترین کادر متخصص در رشته‌های مختلف برخورداراست، منابع مالی مورد نیاز است که باید از بازارهای مالی گوناگون و متنوع کشوردرقالب جذب سپرده و دیگر تکنیک‌های تجهیز منابع جمع‌آوری و نهایتا در اختیار تولید غذا درکشور قرار گیرد تا نسبت کفایت سرمایه بانک (Capital Adequacy Ratio)افزون بر تصمیم اخیر دولت، ازطریق افزایش کمی منابع مالی مورد نیازنیزتامین و فراهم گردد تا بانک ازتوان مضاعفی در پوشش ریسک‌های خودبرخوردارباشد.

نکته دیگری که ضرورت دارد این است که بااین پیش‌فرض که مهم است سپرده‌های مردم وحساب اشخاص حقوقی،در چه محلی صرف می‌شود؛ کلیه وجوه و حساب‌های مالی بخش کشاورزی نیز دراین بانک که عمدتا صرف تولید غذا می‌شود، متمرکز شود و امکان ارائه تسهیلات هدفمند بیشتری را فراهم آورد.

آن چه روشن است؛ امنیت غذایی به عنوان مولفه اصلی و بنیادین امنیت ملی در همه کشورها به شمار می‌آید وتقویت یگانه نهاد مالی تخصصی واصلی تامین مالی بخش کشاورزی از مهم‌ترین رسالت‌های مادی ومعنوی دولت و مردم به شمار می‌آید؛ خاصه آن که کادر مدیریتی بانک نگاه دانش بنیان به تولید دارد و با مراکز علمی نیز درحال مراوده است.

نقطه جالب تاریخی در نودمین سال تاسیس بانک که متولد ۱۳۱۲ است پیمان اخیر با دانشگاه تهران متولد ۱۳۱۳ است که نگارنده این سطور از کوچک‌ترین دانش آموختگان آن است. بی‌شک تقویت این نهاد خوشنام، تقویت تولید غذا و سفره مردم خواهد بود.