دکتر محمد جواد عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم : با حضور دکتر محمد باقر قالیباف در سمت ریاست مجلس، کاستی‌های برنامه ششم و سهم کشاورزی را در برنامه هفتم پر و پیمان دیده‌ایم .

سهم کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، دکتر محمد جواد عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم : با حضور دکتر محمد باقر قالیباف در سمت ریاست مجلس، کاستی‌های برنامه ششم و سهم کشاورزی را در برنامه هفتم پر و پیمان دیده‌ایم .

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از ستادمرکزی کشاورزی و عشایری دکترمحمد باقر قالیباف،کمیته صنوف و اتحادیه‌های ملی کشاورزی ایران: دکتر عسگری در ادامه با اشاره به نقاط قوت برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی گفت: در برنامه ششم توسعه حدود ۳۰ درصد برنامه‌های حوزه کشاورزی اجرا شد، اما در برنامه هفتم سهم بخش کشاورزی را پروپیمان دیده‌ایم و این مهم از اقدامات جهادی مجلس، کمیسیون کشاورزی و شخص آقای دکتر قالیباف است.