دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است در شرایطی که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متاثر از قانون کار و شورای عالی کار است چرا نباید عیدی آنها کارگری محاسبه شود؟

پول همسان سازی عیدی بازنشستگان، به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایسنا، هادی ابوی درباره طرح پیشنهادی همسان سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با کارگران، گفت: پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی که معیشت آنها با دشواری هایی همراه است و از عهده هزینه های آخر سال بر نمی آیند قطعا اثرگذار است چون یک ماه حقوق است و دستکم ۸ درصد در دریافتی آنها تاثیر می گذارد.

وی افزود: عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال هم مثل عیدی کارمندان محاسبه و پرداخت شد در حالی که ما می گوییم اگر بازنشستگان تامین اجتماعی کارمند دولت هستند، افزایش متناسب سازی حقوق آنها هم بر مبنای کارمندان دولت باشد ولی اگر تابع قانون کار و تامین اجتماعی هستند و قبول داریم که زمانی کارگر بودند، باید عیدی کارگری بگیرند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در صورتی که متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای بازنشستگان خدمات کشوری باشد بار مالی آن برای سازمان تامین اجتماعی به مراتب سنگین تر خواهد بود.

ابوی گفت: در شرایطی که حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی متاثر از مصوبات شورای عالی کار است و از قانون کار تبعیت می کنند چرا نباید عیدی آنها کارگری محاسبه شود؟

وی با تاکید بر بروزرسانی قوانین موجود در بحث پرداخت عیدی و پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی، درباره بار مالی این طرح گفت: اگر طرح بار مالی زیادی دارد تامین آن به سیاستهای دولتها برمی گردد. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی رقم درشتی از دولت مطالبه دارد که اگر فقط سود بانکی آن را بدهند بار مالی این طرح را تامین می کند.

به گفته این مقام مسئول کارگری چنانچه مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود با آن پول همسان سازی عید بازنشستگان جور می شود و می توان بسیاری از طرح های حمایتی و همسان سازی حقوق بازنشستگان را هم پوشش داد.