بازار سرمایه همچنان روندی پر نوسان دارد و در هفته جاری برای چندمین مرتبه در هفته های گذشته، به شاخص یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بازگشت. هرچند که عمر چراغ سبز بورس در این هفته فقط سه روز بود و روند حرکت شاخص کل در چهارشنبه دوباره نزولی شد.

عمر کوتاه چراغ سبز بورس، به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد و با چراغ قرمز به پایان برد. به طوریکه شاخص کل بورس در روز شنبه با ۸۱۷۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۶۹ هزار واحد ایستاد. در این روز شاخص کل با معیار هم وزن و شاخص کل فرابورس نیز نزولی بودند و به ترتیب با ۳۳ واحد و ۷۹ واحد کاهش، در رقم های ۴۳۰ هزار و ۹۳۴ و ۱۶ هزار و ۹۰۵ واحد ایستادند.

در روز یکشنبه شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مثبت شدند اما شاخص کل با معیار هم وزن بورس منفی ماند. در این روز شاخص کل بورس با ۵۸۶۰ واحد افزایش، رقم یک میلیون و ۱۷۵ هزار واحد و شاخص کل فرابورس با ۴۰ واحد افزایش، رقم ۱۶ هزار و ۹۴۵ واحد را ثبت کردند. درحالی که شاخص کل با معیار هم وزن با ۹۲ واحد نزول، تا رقم ۴۳۰ هزار و ۸۵۱ واحد کاهش یافت.

در روز دوشنبه هر سه شاخص صعودی بودند و شاخص کل بورس با ۲۴ هزار و ۳۴۴ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۹۹ هزار واحد، شاخص کل با معیار هم وزن با ۱۱۸۹ واحد افزایش به رقم ۴۳۲ هزار و ۴۷ واحد و شاخص کل فرابورس نیز با ۱۴۰ واحد افزایش، به رقم ۱۷ هزار و ۸۶ واحد رسیدند.

روند  افزایشی در روز سه شنبه نیز ادامه داشت و باعث شد شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بازگردد. در این روز شاخص کل بورس با ۱۰ هزار و ۲۷۳ واحد افزایش، در رقم یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۹۲ واحد افزایش یافت و رقم ۴۳۱ هزار و ۳۴۳ واحد را ثبت کرد.

شاخص فرابورس نیز در این روز با ۳۲ واحد افزایش رقم ۱۷ هزار و ۱۱۹ واحد را ثبت کرد.

در روز چهارشنبه چراغ قرمز بازار سرمایه دوباره روشن شد و شاخص کل بورس با ۳۳۶۴ واحد کاهش، رقم یک میلیون و ۲۰۶ واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۵۳۹ واحد نزول، تا رقم ۴۳۱ هزار و ۸۰۸ واحد کاهش یافت و شاخص کل فرابورس هم ۳۷ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۷ هزار و ۸۱ واحد ایستاد.