بایگانی‌های اجاره - وقایع نیوز
فاصله زیاد حرف تا عمل تولید واحد استیجاری 27 تیر 1401
وضعیت اسفناک مستاجرها در تهران

فاصله زیاد حرف تا عمل تولید واحد استیجاری

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از خبرآنلاین: افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها تبعات سنگینی برای شهرنشینان و محیط شهری دارد. یکی از این پیامدها خانه های اشتراکی جهت اجاره نشینی است.تعداد این خانه‌های اشتراکی به سرعت در حال افزایش است و تقاضا برای هم‌خانه شدن به منظور کاهش هزینه‌ها نیز شدت گرفته‌است.