بایگانی‌های اجرا و پیگیری - وقایع نیوز
کارگروه راهبری مخازن مشترک نفت و گاز تشکیل شد 03 اردیبهشت 1401

کارگروه راهبری مخازن مشترک نفت و گاز تشکیل شد

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز  به نقل از ایسنا، محدوده فعالیت کمیته، شامل کلیه فعالیت‌های مرتبط با مخازن مشترک تولیدی و میدان‌های مشترک در حال توسعه و توسعه نیافته نفت و گاز و ظرفیت‌های اکتشافی هیدروکربنی مرزی خواهد بود و اهم شرح وظایف در سه حوزه میدان‌های تولیدی، توسعه‌ای و ظرفیت‌های اکتشافی هیدروکربنی مرزی موارد ذیل خواهد بود.