بایگانی‌های احیای مرغ آرین - وقایع نیوز
احیای مرغ سایز در وهله اول نیازمند اصلاح فرهنگ تولید و توزیع است 17 بهمن 1399
استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی:

احیای مرغ سایز در وهله اول نیازمند اصلاح فرهنگ تولید و توزیع است

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت: احیای مرغ سایز مستلزم تغییر و اصلاح فرهنگ تولید و شبکه توزیع است که در نهایت بر فرهنگ مصرف نیز تاثیر خواهد داشت.

امکان تولید ۲ برابری گوشت مرغ با احیای مرغ آرین 02 بهمن 1399
استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی مطرح‌کرد:

امکان تولید ۲ برابری گوشت مرغ با احیای مرغ آرین

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت: در صورت احیای مرغ آرین ایرانی، تولید گوشت مرغ کشور سالیانه می‌تواند به چهار میلیون تن برسد که به معنای رشد حدود دو برابری است.