بایگانی‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران - وقایع نیوز
تعاونی‌ها یکی از ۳ ضلع مثلث اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی 15 شهریور 1401
مدیرعامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد

تعاونی‌ها یکی از ۳ ضلع مثلث اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی

تعاونی‌ها یکی از ۳ ضلع مثلث اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی، مدیرعامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران معتقد است؛ بخش تعاون موتور محرک اقتصاد کشور است و دولت باید به آن اهتمام ویژه داشته باشد. تعاونی‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از سه ضلع مثلث اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی هستند.