بایگانی‌های نافرمانی‌های مدنی - وقایع نیوز
تأخیر یا تعجیل در تقدیم لایحه بودجه 23 بهمن 1401
یادداشت: سید مهدی محمدی، دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار

تأخیر یا تعجیل در تقدیم لایحه بودجه

مسئله؛ تاخیر یا تعجیل در تقدیم بودجه؛ هرچند مهم است، اما موضوع مهم، این نیست. تأخیر در انجام امور متأسفانه در کشور ما اپیدمی شده و ضرب المثل «وقت طلاست» در پستوی نسیان دولت مردان، درحال پوسیدن است.