بایگانی‌های ناقص - وقایع نیوز
حذف پنجره واحد کسب‌وکار اتاق تهران 10 آذر 1401

حذف پنجره واحد کسب‌وکار اتاق تهران

حذف پنجره واحد کسب‌وکار اتاق تهران؛ رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حذف پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار و الکترونیکی کردن ارائه این خدمات تاکید کرد.