بایگانی‌های نامدیریتی - وقایع نیوز
هزینه‌های ناتنظیمی بازار از تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر است 10 مرداد 1402

هزینه‌های ناتنظیمی بازار از تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر است

هزینه‌های ناتنظیمی بازار از تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر است؛ عضو هیأت رییسه اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و چین بر این باور است که هزینه عدم تنظیم بازار کشور از هزینه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر است.