بایگانی‌های نامشروع - وقایع نیوز
فساد هميشه در شبکه رشد می‌کند 08 آبان 1401

فساد هميشه در شبکه رشد می‌کند

فساد هميشه در شبکه رشد می‌کند، تعریف رسمی فساد، سوءاستفاده از منصب دولتی برای منافع شخصی، همۀ واقعیت فساد را نشان نمی‌دهد.