بایگانی‌های نامه رسمی - وقایع نیوز
ایجاد زمینه کاری مشترک شرکت‌های بخش خصوصی هوایی ایران و ترکیه برای همکاری صنعتی تجاری در مناطق آزاد 15 آبان 1401
دکتر سید جلال ابراهیمی،‌ مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه عنوان کرد

ایجاد زمینه کاری مشترک شرکت‌های بخش خصوصی هوایی ایران و ترکیه برای همکاری صنعتی تجاری در مناطق آزاد

ایجاد زمینه کاری مشترک شرکت‌های بخش خصوصی هوایی ایران و ترکیه برای همکاری صنعتی تجاری در مناطق آزاد،‌ ترکیه با داشتن ۴۶۱ هواپیمای مسافری و ۶۲ هواپیمای باری یکی ازناوگاه‌های هوایی مهم خاورمیانه حتی اروپا است .