بایگانی‌های وقایع نیوزچ - وقایع نیوز
جریان‌سازی دانش و فناوری در حوزه بازیافت آب و تصفیه فاضلاب با دستاورد محققان دانشگاهی 30 تیر 1402

جریان‌سازی دانش و فناوری در حوزه بازیافت آب و تصفیه فاضلاب با دستاورد محققان دانشگاهی

جریان‌سازی دانش و فناوری در حوزه بازیافت آب و تصفیه فاضلاب با دستاورد محققان دانشگاهی، رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب در ایران، از ایجاد نظام مداربسته آب و پیاده‌سازی آن در صنایع مختلف کشور به‌ عنوان یکی از دستاوردهای پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: این نظام آبی می‌تواند ناجی بخش صنعت در شرایط دشوار کم‌آبی کنونی باشد.