صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه دستاوردهای حوزه کشاورزی دولت سیزدهم ۵ تا ۷ شهریور در وزارت جهاد کشاورزی حضور یافت.

صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه دستاوردهای حوزه کشاورزی دولت سیزدهم ۵ تا ۷ شهریور در وزارت جهاد کشاورزی حضور یافت.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از روستانیوز، صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه دستاوردهای حوزه کشاورزی دولت سیزدهم حضور یافت و به ارایه جدیدترین دستاوردهای خود در این زمینه پرداخت.

صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه دستاوردهای حوزه کشاورزی دولت سیزدهم ۵ تا ۷ شهریور در وزارت جهاد کشاورزی